Sinds 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd. Daardoor hebben vastgoedeigenaren meer verantwoordelijkheid bij het naleven van bouwregels, de staat van onderhoud en het gebruik van vastgoed. Voor aankopende makelaars betekent dit extra werk en meer risico’s!

Sinds 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd. Daardoor hebben vastgoedeigenaren meer verantwoordelijkheid bij het naleven van bouwregels, de staat van onderhoud en het gebruik van vastgoed. Voor aankopende makelaars betekent dit extra werk en meer risico’s!

1. Zorgplicht! 
In de wet is een zorgplicht opgenomen. Deze heeft zowel betrekking op de staat van een bouwwerk, erf of terrein, als op het gebruik hiervan. De eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) moet er voor zorgen dat er geen gevaar voor de veiligheid bestaat of ontstaat.

Dankzij deze bepaling heeft de overheid de mogelijkheid een einde te maken aan situaties waarin dat gevaar dreigt of reeds bestaat. Ook iedereen die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt (of een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken), moet volgens de Woningwet zorgen dat dit geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid oplevert.

2. Bouwbesluit boven bouwvergunning 
Door de nieuwe Woningwet is het niet toegestaan een bouwwerk in strijd met het Bouwbesluit en de bouwverordening te bouwen, dan wel in die staat te laten. Dit is riskant bij aankoop want het betekent dat ongeacht de inhoud van de vergunning altijd aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening voldaan dient te worden. De koper van vastgoed dient hier op bedacht te zijn. Hij moet een en ander nagaan en zo mogelijk een vrijwaring ter zake van de verkoper bedingen.

Hier ligt dus ook een taak voor de makelaar! Hij zal bij een voorgenomen aankoop de bestaande bouwvergunning moeten controleren.

Er is één ontsnappingsmogelijkheid, namelijk als de bouwvergunning de afwijking van het Bouwbesluit en de bouwverordening uitdrukkelijk toestaat! Dat zal dan ook helder uit de bouwvergunning moeten blijken, bijvoorbeeld uit de tekening, uit andere gegevens of uit de voorwaarden.

3. Zaakgebonden werking handhavingsbesluit
Voorheen moest het college van B en W een eigenaar aanschrijven als deze in overtreding was. Pas als de eigenaar niet tijdig maatregelen nam, kon de gemeente optreden, bijvoorbeeld door een dwangsom te eisen. Onder de nieuwe Woningwet kan het college van B en W meestal direct optreden.

Nieuw is ook dat een handhavingsbesluit van het college van B en W ook van kracht blijft als het pand intussen van eigenaar wisselt. Zo’n besluit heeft dus betrekking op het onroerend goed, en is dus zaakgebonden in plaats van persoonsgebonden. Voorwaarde daarbij is wel dat de gemeente het besluit tijdig laat registreren bij de openbare registers, bijgehouden door het Kadaster. Ook hier ligt dus een taak voor de aankopende makelaar. Hij zal moeten controleren of er geen handhavingsbesluit op het aan te kopen bouwwerk of pand rust.

4. Zwaardere straffen
Op het niet-naleven van de bepalingen uit de nieuwe Woningwet, is de Wet op de economische delicten van toepassing geworden. Hierdoor kunnen bij overtredingen zwaardere straffen worden opgelegd. Een reden te meer voor makelaars om hun klanten goed te informeren en te controleren of in de verleende bouwvergunningen wordt afgeweken van het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Met dank aan mr. K.J.T. Boersma van Bierman Advocaten in Tiel. 
Bron: Vastgoed