10 trends voor woningmarkt en leefomgeving in 2017

Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2017 rekening mee houden? De afgelopen jaren was pragmatisme het leidende ideaal. Meer en meer gaat het om ‘de bedoeling’. Waarom doen we wat we doen? Wat zijn de noden en behoeften van onze klanten en doelgroepen? Komend jaar gaat het vooral om hoe mensen samen willen wonen, en minder om vastgoed, zo meldt Binnenlands Bestuur.

Trends voor 2017:

1. Tweedeling of groeiende verscheidenheid

De tweedeling in de samenleving zou groeien. Maar is er niet veel meer sprake van een groeiende verscheidenheid? Een veelheid aan leefstijlen die elk hun eigen passende woning zoeken. Met verschil tussen stad en platteland. Dit vraagt aandacht voor diversiteit en identiteit van de woonplek, en ruimte voor een eigen aanpak per gebied.

2. Moderne solidariteit

Met de ombouw van verzorgings- naar participatiesamenleving, ontstaat een nieuwe solidariteit. Deze solidariteit ligt op een kleinschalig niveau van gelijkgestemden: in coöperaties, via deeleconomie, in het dorp of de wijk. De zoektocht voor gemeenten en corporaties is hun rol en weg te vinden in deze solidaire samenleving.

3. Tempoversnelling in de bouw

Op veel plaatsen loopt het tekort aan woningen op. Nu is het zaak dat plannen van de grond komen. Om tempo te maken is slimme inzet van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking nodig; niet om plannen tegen te houden, maar om te versnellen.

4. Duurzaamheid 2020 voorbij

De energieambities voor 2020 moeten nu snel bereikt zijn. Zonnepanelen, windparken en laadpalen vallen als rijpe appelen van de boom. Tijd om vooruit te kijken: gasloos, all-electric, energieneutraal. Particuliere woningeigenaren zullen inzien dat dit noodzakelijk is voor de verkoopbaarheid van hun huis. Companen werkt samen met TNO en de gemeente Leeuwarden aan een aanpak rond gedragsbeïnvloeding.

5. Suburbanisatie

Jarenlang was de veronderstelling dat iedereen naar de stad trok. De laatste tijd is er een trek uit de stad. Exorbitante prijzen, drukte en continue stress, in combinatie met mindfullness stimuleren jonge gezinnen om net buiten de stad hun heil te vinden.

6. Huis als technologisch centrum

De woning is steeds meer het zenuwcentrum van waaruit het leven wordt bestuurd. Thuistechnologie veraangenaamt het leven, biedt de bewoner comfort. Met krimpgebieden als innovatieve koploper? Hierdoor verandert het gebruik en dus ook het ontwerp van de woning.

7. Samensmelten van wonen en zorg

De afgelopen jaren was er het administratief scheiden van wonen en zorg. Komende periode gaat het om het functioneel samensmelten. Voorbij organisatiebelangen om de cliënt maximaal te helpen.

8. Eenzaamheid

De immateriële effecten van langer zelfstandig wonen voor mensen met een zorgvraag krijgen gelukkig meer en meer aandacht. Met name eenzaamheid verdient aandacht. Maar ook de belasting van mantelzorgers en het gevoel van onveiligheid bij zorgbehoevenden groeit. Tijd voor kleinschalige beschutte oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van hofjes nieuwe stijl.

9. Toekomstperspectief in scenario’s

Wordt een trend als suburbanisatie echt de toekomst? We bekijken vaak de toekomst vanuit de trends die we nu zien. Maar hoe zeker zijn die in een steeds sneller veranderende samenleving? Modern woningmarktonderzoek gaat uit van scenario’s.

10. Big data

Kunnen we dan niets voorspellen naar de toekomst toe? Jawel, en wat betreft het gedrag van woonconsumenten ook steeds beter door dit te analyseren via big data. Een veelheid aan gedragsgegevens bieden inzicht in afwegingen die mensen op de woningmarkt maken. Companen voert hiermee momenteel enkele pilots uit.

Bron: Binnenlands Bestuur