VastgoedCert en RICS: minder versnippering en meer transparantie

In opdracht van VastgoedCert heeft Nyenrode Real Estate Center onderzoek gedaan naar de mate van versnippering van de Nederlandse taxateursbranche. Dit onderzoek bevestigt het bestaande beeld van substantiële versnippering van de branche. Opvallend bleek echter dat alle relevante partijen - brancheorganisaties, registers en RICS -  de noodzakelijke voorzieningen als  gedragsregels en tuchtrecht wel hebben getroffen. Eenduidigheid is er echter niet of nauwelijks volgens het onderzoek. VastgoedCert en RICS zetten stappen om hierin verbetering aan te brengen.

In verschillende overlegsituaties en samenwerkingsverbanden wordt inmiddels gesproken over stroomlijning van de taxatiebranche. Dit mede omdat DNB en AFM de wens hebben geuit te willen komen tot één aanspreekpunt voor regelgeving en registraties. Op het deelgebied van de registraties hebben VastgoedCert en RICS nadere afspraken gemaakt. Deze houden onder andere in dat RICS zijn taxateurs, de zogenaamde RICS Regulated Valuers (RRV’ers) adviseert zich tevens als Register Taxateur special valuation  bij VastgoedCert te laten registreren. Van de ruim 100 RRV’ers zijn er inmiddels 80 bij VastgoedCert gecertificeerd. Voorts is afgesproken, dat het praktijkexamen Bedrijfsmatig Vastgoed, zoals vereist voor de inschrijving bij VastgoedCert, gaat meetellen voor de toelating als RICS-taxateur (RRV’er) en dat de eisen voor de jaarlijkse permanente educatie zoveel mogelijk worden afgestemd. Namens RICS wordt geparticipeerd in de VastgoedCert-overlegstructuur.

Centraal register

Met een centraal taxateursregister, waarin wordt aangegeven onder welke regelgeving (gedragsregels, tuchtrecht) de desbetreffende taxateurs ressorteren, wordt de beoogde transparantie naar marktpartijen bevorderd. VastgoedCert en RICS leveren hiermee tevens een bijdrage aan de vermindering van de versnippering als het gaat om de registratie van taxateurs van groot zakelijk vastgoed. Met VBO Makelaar is overleg gaande over aansluiting van hun sectie Bedrijfsmatig Vastgoedbij dit initiatief.

VastgoedCert

Stichting VastgoedCert is in Nederland het grootste deskundigenregister van gecertificeerde makelaars en taxateurs. Het onderdeel Bedrijfsmatig Vastgoed omvat ca. 1.800 Registertaxateurs (RT), waarvan 175 in het deelregister Special Valuation (RTsv).In totaal zijn ruim 6.000 personen bij VastgoedCert ingeschreven.

RICS

De RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors – is wereldwijd de grootste organisatie voor vastgoedprofessionals. RICS werd opgericht in 1868 en heeft nu meer dan 140.000 leden in 146 landen. RICS Europe is gevestigd in Londen en vertegenwoordigt 17 nationale verenigingen, met meer dan 8.150 leden in continentaal Europa.