vastgoed actueel - lening

AFM en DNB vinden extra leenruimte hypotheek zorgwekkend

De AFM en DNB vinden het zorgwekkend dat consumenten in toenemende mate extra leenruimte krijgen voor hun hypotheek. Dit geven de toezichthouders aan in hun reactie op de internetconsultatie voor de Regeling hypothecair krediet 2019. AFM en DNB noemen met name de extra leenruimte door energiebesparende maatregelen en de oplopende financieringslastpercentages. Dat schrijft am:web.

Vrijwel alle inkomensgroepen kunnen volgend jaar al meer lenen, zij het in de meeste gevallen beperkt. In de jaren daarna, wanneer de door het kabinet aangekondigde lastenverlichting wordt doorgevoerd, verwachten de toezichthouders echter een aanzienlijke verruiming van de leenruimte. “De eerste ramingen van het Nibud wijzen erop dat de financieringslastpercentages in 2021, aan het eind van de lopende kabinetsperiode, voor de meeste inkomensgroepen substantieel toenemen ten opzichte van 2018. “Dit vertaalt zich in sommige gevallen in een toename van de leenruimte van meer dan 10 procent. Deze verruiming is onwenselijk. AFM en DNB adviseren de extra bestedingsruimte die de komende jaren ontstaat te gebruiken om de buffers van huishoudens te vergroten in plaats van de leenruimte.”

Groene overkreditering

Hoewel AFM en DNB de noodzaak van de verduurzaming van woningen onderschrijven, mag wat hen betreft de ambitie om de bebouwde omgeving versneld te verduurzamen niet ten koste gaan van bescherming van consumenten tegen overkreditering. “Op verduurzaming gerichte kredietverlening dient verantwoord en in het belang van de klant te zijn. Het is daarom cruciaal dat huishoudens die gebruik maken van de aanvullende leenruimte voor energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk op afzienbare termijn de veronderstelde besparing op hun energierekening realiseren. AFM en DNB constateren, mede naar aanleiding van de consultatie door het Nibud, dat dit echter allerminst zeker is.”

Energieprestatiegarantie

De voorgestelde wijziging om ook zonder het overleggen van een energieprestatiegarantie aanvullend te kunnen lenen, is volgens beide toezichthouders dan ook een stap in de verkeerde richting. “Het risico is groot dat gebruik van deze aanvullende leenruimte leidt tot overkreditering.”

Herziening LTI-systematiek

De toezichthouders pleiten in hun reactie opnieuw voor een algehele herziening van de loan-to-income (LTI) systematiek. “Zo is in de systematiek sprake van lage en soms zelfs negatieve buffers voor bepaalde typen huishoudens. Dit is mede het gevolg van de keuze in de LTI-systematiek voor een standaardhuishoudtype met relatief lage uitgaven. Huishoudens die afwijken van dit huishoudtype, vooral huishoudens met meerdere kinderen, houden bij het afsluiten van een maximale hypotheek nauwelijks buffers over. AFM en DNB pleiten daarom nogmaals voor het gebruik van een meer representatief standaardhuishoudtype, met als doel dat alle huishoudtypen voldoende zijn beschermd tegen betaalrisico’s. Wij doen daarom een dringend beroep op de Minister om op korte termijn een bredere evaluatie van de LTI-systematiek te agenderen.”

Bron: InFinance en am:web