Geschil: Taxatie leidt tot claim van hypotheekverstrekker

Een makelaar stelde voor opdrachtgever een taxatierapport op met betrekking tot een appartement. De onderhandse verkoopwaarde van het appartement, vrij van huur en gebruik, was bepaald op € 730.000,- en de executiewaarde op € 680.000,-.

SNS Bank verstrekte op basis van genoemd taxatierapport aan de opdrachtgever van de makelaar een hypothecaire lening ter hoogte van € 850.000,- met het appartement als onderpand. Enkele jaren later bracht het appartement op de executieveiling een bedrag van € 402.000,- op.

SNS Bank diende bij de rechtbank een vordering in tegen de makelaar van € 472.698,74 (schade ten gevolge van een beroepsfout) vermeerderd met rente en kosten.

Het hof stelt voorop dat, als een makelaar in opdracht van een bewoner een woonhuis taxeert, hij met bepaalde zaken rekening moet houden. Bijvoorbeeld dat het rapport, waarin hij de getaxeerde waarden vastlegt, ook kan worden geraadpleegd door een kredietverschaffer die een hypotheek op het woonhuis wil vestigen. De makelaar dient bij het opstellen van het rapport derhalve ook rekening te houden met de belangen van mogelijke kredietverschaffers.  

Het ging er vooral om of de makelaar al dan niet onzorgvuldig is geweest bij het taxeren en het opstellen van het rapport. Het hof oordeelde dat de vele verwijten van SNS aan het adres van de makelaar niet op gingen. Dat het rapport uitvoeriger gemotiveerd had kunnen worden, met name door een objectvergelijking op te nemen, liet onverlet dat het ontbreken van de door SNS Bank opgesomde informatie het rapport toch niet onrechtmatig maakte.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:5440

Ruben Gommers, gommers@djvl.nl

Gerelateerd nieuws: