Het Geschil: mededelingsplicht bijzondere lasten en beperkingen

Op grond van artikel 7:15 BW is een verkoper verplicht de verkochte zaak vrij van bijzondere lasten en beperkingen over te dragen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard. Dit artikel legt in feite een mededelingsplicht op de verkoper betreft bijzondere lasten en beperkingen.

Recent speelde dit artikel een rol in een door de Hoge Raad gewezen arrest. Aanleiding is een geschil tussen de verkopers en kopers van een boerderij. Verkopers hebben toestemming gekregen van de gemeente om de boerderij te gebruiken voor bewoning. Door verkopers is niet aan kopers meegedeeld dat de boerderij in een gebied lag met agrarische bestemming. Het hof heeft de agrarische bestemming van de boerderij aangemerkt als een bijzondere last of beperking die derhalve op grond van artikel 7:15 BW door verkopers gemeld had moeten worden.

Jurisprudentie

In cassatie tegen dit oordeel verklaarde de Hoge Raad de klacht van de verkopers gegrond. Onder verwijzing naar jurisprudentie heeft de Hoge Raad overwogen dat artikel 7:15 BW in dit specifieke geval niet van toepassing is. Van een bijzondere (publiekrechtelijke) last of beperking in de zin van artikel 7:15 BW is sprake indien deze haar grondslag vindt in een besluit dat specifiek is gericht tot de rechthebbende(n) van de desbetreffende zaak of zaken. Van een dergelijke situatie was volgens de Hoge Raad geen sprake, omdat de agrarische bestemming van de boerderij volgde uit het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884