Zwolle Zuid

Makelaars betrokken bij oplossing bouwimpasse Zwolle

Vijf makelaardijen zetten samen met ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en overheden de schouders onder een ambitieuze woningbouwaanpak in Zwolle. De aanpak combineert een versnelling van de bouwproductie, met verduurzaming en betaalbaarheid. Dat meldt Stadszaken.nl.

Er moeten tot 2020 minimaal 1000 woningen per jaar gebouwd gaan worden om de krapte op de Zwolse woningmarkt op te vangen. Dat zijn dus jaarlijks 400 huizen bovenop de al eerder vastgestelde 600 woningen die er tot 2027 gebouwd moeten worden.

Maatregelen

In de woonvisie, getiteld 'Zwolle Moderne Woonstad, De Zwolse Aanpak voor een vitale woningmarkt', schetsen de partners een aantal uitdagingen en stellen ze maar liefst 25 maatregelen voor om deze plannen te realiseren en de woningmarkt te optimaliseren. Zo zal Zwolle de hoogte in moeten en moeten op korte termijn meer bouwlocaties worden aangewezen.

Strategische bouwlocaties

Het concillium wijst op de 'urgente opgave' om op 'strategische locaties als Spoorzone, IJsselhallen en Noordereiland vaart te maken, zodat planontwikkeling en bouw tijdig kunnen worden gestart'. In Stadshagen zouden wel voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn, stellen de partners.

Samenwerking moet snelheid ten goede komen

Desondanks maken de ontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties zich 'zorgen over de snelheid waarmee de plannen de komende jaren kunnen worden gerealiseerd'.  Oplossing zou volgens hen zijn om de samenwerking en bouwprocessen te optimaliseren. ”Dat zou kunnen door de samenwerking te optimaliseren", zeggen Gerwout Hovenberg van Ten Hag Makelaars en Evert Leideman van deltaWonen. ,”Het voorwerk zou commercieel gedaan kunnen worden, waarna het vervolgens sneller door gemeenteambtenaren behandeld kan worden."

Niet dat daarmee de politiek geen regie meer heeft, stelt het concilium. “Wij zullen ons altijd moeten houden aan de kaders die de stad ons meegeeft", zegt Frans Holleman van ontwikkelaar BPD. “De regie zal altijd in het stadhuis liggen."

Aanvalsplan

Betrokkenen spreken van ‘een uniek aanvalsplan om de kansen voor kopers en huurders op de vastgelopen woningmarkt te vergroten en de aantrekkende woningmarkt als vliegwiel in te zetten voor binnenstedelijke transformatie en verduurzaming.’

"Wij zien het als onze taak om voor bestaande en nieuwe Zwollenaren komende jaren de juiste woningen op de juiste plekken te realiseren. We willen samen de schouders blijven zetten onder de ongedeelde en inclusieve stad waar we zo trots op zijn. Het is daarbij belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijke visie en agenda", zegt Frans Holleman, directeur regio Noord–Oost & Midden bij gebiedsontwikkelaar BPD.

Behoefte verandert...

De deelnemers aan het Concilium willen niet alleen het bouwtempo verhogen, maar spreken eveneens de ambitie uit om tot 2027 netto 6.000 woningen te realiseren. Daarbij wordt voorlopig niet getornd aan bestaande stadsgrenzen. "Tot 2030 groeien we nog demografisch. Daarna is de rek er wel uit. Bovendien verandert de bevolkingssamenstelling. De helft van de bevolking is in 2030 ouder dan 50 jaar", benadrukt directeur-bestuurder Evert Leideman van deltaWonen. Dat betekent dat vooral de vraag naar woningtypen en woonmilieus verandert. Daarom is in het Concilium afgesproken dat de bestaande woningvoorraad en wijken fasegewijs worden verbeterd en verduurzaamd. Daarnaast willen de partijen gaan investeren in de stedelijkheid van Zwolle door in te gaan zetten op 'functiemenging, architectonische hoogstandjes en hoogbouw'.

... stadsgrenzen niet

De partners voorzien toch dat ook na voltooïng van Stadshagen er behoefte blijft aan kwalitatief hoogwaardige woningen en complementaire woonmilieus in lage dichtheden.  Ze willen daarom de komende periode op zoek gaan naar en het 'aanwijzen van nieuwe locaties voor deze woningbehoefte'., zodat die na 2027 vormgegeven kunnen worden. Een tweede (of derde) Stadshagen dus? ,,Nee", zegt burgemeester Henk-Jan Meijer gedecideerd. ,,Er komt nooit meer een uitbreidingslocatie zo groot als Stadshagen. Zo groot groeit Zwolle niet meer." 

Geen grond aan hoogste bieder

Naast Co2-doelstellingen heeft de duurzame ambitie ook een belangrijke sociale component. Leideman: "Zwolle is in vele opzichten een inclusieve stad en dat willen we graag zo houden. Wij houden daarom vast aan het uitgangspunt van 30 procent sociale huur/goedkope koop, 40 procent middenhuur en 30 procent duurdere koop. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gemeente om de verleiding te kunnen weerstaan om grond te vergeven aan de hoogste bieder. Wij willen, op het niveau van de wijk, een gemêleerde stad blijven." 

Leideman spreekt daarom ook de verwachting uit dat de gemeente met een gedifferentieerder grondprijsbeleid komt, om de samenwerking verder te faciliteren en versnellen. "En dus niet alleen een commerciële en/of sociale grondprijs, maar meer kwalitatieve differentiatie in de grondprijzen."

Geen twijfel over uitvoering

Voor de uitvoering van het plan wordt een gezamenlijke taskforce opgezet die leunt op een verregaande deling van informatie en kennis. De Vries: "Gemeente, corporatie en markt zetten zich gezamenlijk in om de doorlooptijd van projecten te versnellen en verbeteren en de kwaliteit van plannen te verbinden aan duurzame en sociale waarden. Het commitment vanuit het bestuur en het ambtelijk apparaat is groot en de hoop en verwachting is dat de plannen ook op steun kunnen rekenen van de net geïnstalleerde gemeenteraad."

"Ik ken geen andere regio waar op zodanige wijze wordt samengewerkt dat dit leidt tot een visie op een ontwikkelstrategie die door 35 stakeholders wordt gedragen", besluit Leideman. De instemming van de gemeenteraad beschouwt ook hij als een formaliteit. "Gezien de inhoud van de programma’s waarmee partijen de verkiezingen in zijn gegaan, voorzie ik geen problemen."

Het is niet voor het eerst dat het Concilium de rijen sluit. "Voor de crisis was het doel om de voorspoed te verdelen, tijdens de crisis om door te investeren in de stad, nu ligt er een gezamenlijke opgave om ondanks de aanbiedersmarkt kwalitatief, duurzaam en inclusief te blijven bouwen", aldus Leidemam.

Het Concilium Zwolle

Het Concilium is opgericht als vereniging voor het kwalitatieve en kwantitatieve woningprogramma en de wijkvernieuwing in Zwolle. Het monitoren van de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Zwolle als ook het doen van onderzoek daarna, behoort tot haar kernactiviteiten. De vereniging signaleert belemmeringen die de woningbouw doen stagneren en helpt deze voorkomen. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De leden zijn in het dagelijks leven allen actief betrokken bij realisatie, transformatie en verkoop van woningen in de gemeente Zwolle. In het kader van de afstemming van de woningmarktontwikkeling vindt ook steeds meer afstemming plaats met de buurgemeenten in de regio. Deelnemende partijen aan het Conculium Zwolle zijn:

A. Beverwijk en Zonen bv
Bemog Projektontwikkeling B.V.
BPD
Bouwinvest
deltaWonen
DLH Ontwikkeling BV
Gemeente Kampen
Gemeente Zwolle
Goossen Te Pas Bouw B.V.
Hegeman Ontwikkeling BV
Heijmans Vastgoed
Heutink Projectontwikkeling BV
Holtkamp projectontwikkeling bv
Karssen Makelaars bv
Loostad Vastgoedontwikkeling
Mateboer Projectontwikkeling B.V.
Nijhuis Bouw B.V.   
Ontwikkelingscombinatie Stadshagen

Provincie Overijssel
Rabobank IJsseldelta
Rodenburg makelaars
Schagen Groep
Schutte bouw & ontwikkeling
Slokker Vastgoed bv
Ten Hag Makelaars
Trebbe Oost & Noord B.V.
Van Wijnen Zwolle B.V.
VanWonen
Voerman Greve Makelaardij
Wetland Wonen Groep
Woningstichting Openbaar Belang
Woningstichting SWZ
Woonaccent Makelaars Van Dorsten

Bron: Stadszaken.nl en de Stentor