Vastgoed Actueel Miljoenennota

Reacties op Miljoenennota: teleurstelling over gebrek aan regie en concrete maatregelen

De reacties op de plannen voor de woningmarkt in de Rijksbegroting 2019 zijn behoorlijk eensgezind: het is goed dat de overheid de urgentie van de problemen benoemt, maar de concrete maatregelen om er iets aan te doen zijn teleurstellend. Vastgoed Actueel verzamelde een aantal reacties.

De NVM benoemt een aantal punten uit de Rijksbegroting 2019 zoals het afbouwen van de hypotheekrente-aftrek en het vervallen van de overgangsregeling voor de schenkvrijstelling tot €100.800. De vereniging zegt blij te zijn dat het kabinet doordrongen is van de noodzaak om zo snel mogelijk meer woningen te realiseren.

Zorgen over uitholling fiscale voordelen

VBO Makelaar uit zich kritischer. ‘De plannen voor de woningmarkt stellen enigszins teleur omdat het grootste deel reeds ingezet of aangekondigd beleid is.’ Meer concrete voorstellen zouden meer dan welkom zijn geweest, vervolgt de organisatie. VBO Makelaar zou graag zien dat eigenaar-bewoners voor een ruimer voordeel in aanmerking komen als zij verduurzamingsmaatregelen nemen. Ook maakt VBO zich zorgen over de uitholling van fiscale voordelen, die met name starters hard kan treffen. Tot slot wordt een kanttekening geplaatst bij de roep om een optimale kwaliteit van taxaties. ‘Wat niet uit het oog verloren mag worden is dat de taxateur binnen een systeem opereert dat verschillende perverse prikkels kent. En dat wordt in stand gehouden door banken, taxatiebemiddelingsbureaus en de overheid.’

Kabinet ondermijnt draagvlak voor verduurzaming

Ook de Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld over het gebrek aan concrete maatregelen. ‘De energietransitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ worden, zei de koning in zijn troonrede. De lasten op de energienota worden echter flink verhoogd (gemiddeld 150 euro per huishouden), zonder dat daar bijvoorbeeld een isolatiesubsidie tegenover staat. Hiermee ondermijnt het kabinet het draagvlak voor de verduurzaming.’ Het geconstateerde tekort aan woningen en de hoge bouwambitie van 75.000 huizen per jaar zijn beide niet nieuw, vervolgt de VEH. ‘Alles wijst erop dat deze ambitie zonder een forse extra inspanning niet wordt gehaald. Het is een groot gemis dat het kabinet niet erkent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het benodigde aantal woningen te realiseren.’ Voor Groningse huiseigenaren is er nog geen nieuwe hoop op een snelle oplossing van schades en de versterking van huizen, constateert de VEH. ‘Dat het kabinet wel 100 miljoen euro uittrekt is geen garantie voor een menselijke maat  en betere aanpak van de problemen.’ 

Goed verhaal

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG stelt vragen bij de betaalbaarheid van de energietransitie: “Het kabinet moet een goed verhaal hebben richting bewoners, om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland echt een kans te geven. Dat kan bijvoorbeeld door een gebouwgebonden lening, een lening voor verduurzaming die is gekoppeld aan het huis, niet aan de persoonlijke hypotheek.”

Sociale huursector uitgeknepen

De Woonbond vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders. ‘Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit. Ten koste van de huurders en woningzoekenden.’

Belastingplannen desastreus

De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes noemt de belastingplannen van het kabinet desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019: “Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.”

Te weinig geld voor verduurzamingsambities

Bouwend Nederland vindt het ‘goed dat de corporaties 100 miljoen euro krijgen via een extra korting op de verhuurdersheffing. Echter, het is slechts een deel van het bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsambities in het Klimaatakkoord.’ De vereniging is verheugd over de ambities van minister Ollongren maar roept op tot meer regie zodat de productie van nieuwe woningen omhoog kan. ‘Wonen is een grondrecht voor iedereen.’

Starters in de kou

De Hypotheker meent eveneens dat het kabinet kansen laat liggen om het realiseren van haar duurzame ambities op de woningmarkt te stimuleren. “Er zijn nog veel drempels voor huizenkopers om hun woning te verduurzamen”, aldus algemeen directeur Wytzejan de Jong op InFinance. “Als je wilt dat huiseigenaren werk maken van verduurzaming, moet je ook zorgen voor goede financieringsmogelijkheden. Het lijkt er echter op dat vooral burgers een hoge rekening zullen gaan betalen als de wetgeving op dat punt niet wordt aangepast”, aldus De Jong. De Hypotheker vindt ook dat de overheid starters opnieuw in de kou laat staan. “In de Miljoenennota zijn geen extra maatregelen opgenomen om hun kansen op de woningmarkt te vergroten.”