STELLING: DE OVERHEID MOET EEN BOUWQUOTUM INVOEREN

De ambitie van 75.000 woningen per jaar moet gehaald worden. De overheid moet daarom een bouwquotum invoeren om de vaart in de bouw te houden. Alleen zo kan de oververhitte woningmarkt tot rust gebracht worden.

Vier meningen:

Gerard Langen (Makelaardij Van der Linden Amsterdam)
“Een bouwquotum op landelijk niveau zal op lange termijn niet het gewenst effect hebben. De reden hiervoor is dat er op de woningmarkt in Nederland te grote verschillen bestaan tussen de verschillende provincies en regio's. Het is daarom onmogelijk om op landelijk niveau hiervoor een passende maatregel te nemen.
Het staat vast dat de overheid maatregelen moet nemen om de woningmarkt gezond te houden, maar deze zullen eerder op provinciaal-dan wel gemeentelijk niveau vormgegeven moeten worden. Er zal gekeken moeten worden naar de behoefte van de woningmarkt in de verschillende provincies en gemeenten. Zo zijn bijvoorbeeld de verschillen in Amsterdam en Emmen immens groot en heeft elk gebied een andere specifi eke aanpak nodig. In Amsterdam lijkt het instellen van een bouwquotum overigens wel bijna noodzakelijk om het schreeuwend tekort aan (betaalbare) woningen op te vangen. Het vergroten van de woningvoorraad lijkt de enige manier te zijn om de huidige onnatuurlijke prijsstijgingen in Amsterdam af te remmen.”

 

Caspar Branderhorst (Nieuw Wonen Twente, Enschede)
“Niemand heeft belang bij een algehele krapte op de markt. Een dergelijk quotum zou wat ons betreft vlot mogen worden uitgerold. Krapte kan zich namelijk als een olievlek over het land verspreiden. Er is inmiddels een beweging gaande waarbij kopers in de Randstad, op plaatsen waar de markt geen oplossing meer voor ze te bieden heeft, uitwijken naar gemeenten waar er nog wel kansen zijn. Ook buiten de Randstad zijn inmiddels duidelijke signalen van krapte, bijvoorbeeld in Groningen en Enschede.
De overheden dienen de procedures te versnellen om te kunnen ontwikkelen en bouwen. Gemeenten die nog krimpafspraken hebben, zouden deze kunnen heroverwegen. Deze afspraken versterken immers de al bestaande krapte in de steden. Enig maatwerk dient gehandhaafd te worden, het staat buiten kijf dat er op de kwaliteit moet worden gelet. Want alleen op kwantiteit sturen geeft bekende problemen op de langere termijn.”

 

Frits Markus (Markant Makelaardij, Barendrecht)
“Een bouwquotum met maatwerk, daarmee is de gehele woningmarkt gebaat. De woningmarkt vraagt om een consistente aanpak door het Rijk, de provincies en gemeenten om de snelle vaart in de bouw te krijgen en vooral te houden. Het oplossen van het ernstig nijpende woningtekort is met het huidige beleid een illusie, met alle gevolgen van dien. Te veel gemeenten spelen al te lang en te veel in op de eigen lokale woningbehoeften, zonder daarbij echt oog te hebben voor de regionale en/of provinciale dynamiek.
Het Rijk moet in samenspraak met provincies en gemeenten de schommelingen in de woningbouwproductie vanuit een langetermijnperspectief met een anticyclisch beleid compenseren. De jaarlijkse bouwopgave van 75.000 nieuwe woningen is een zware. Momenteel ligt de omvang van de nieuwbouw op ongeveer 60.000 woningen per jaar. Er is een forse toename nodig om te verhinderen dat het woningtekort nog verder toeneemt. Dat lukt waarschijnlijk niet, ook gezien een tekort aan bouwcapaciteit, bouwvakkers en bouwmaterialen. Laat iedereen heel snel doorgaan met het uitwerken van alle bouwplannen en zich niet afremmen.”

 

Astrid Soeters – van Zaanen (ARE Makelaars, ’s-Gravenhage)
“Wij ervaren dagelijks het prijsopdrijvend effect van het tekort aan woningen. Voor onze regio is een bouwquotum een goed idee, maar niet voor regio’s waar geen tekort is. Daar schiet het zijn doel voorbij. Het is te gemakkelijk om vanuit de politiek te roepen dat een bouwquotum het probleem oplost. Door de explosieve groei van zowel de bouwkosten als de grondprijzen, komen de verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen onder druk te staan.
Bijkomend maar zeker niet minder relevant probleem is de regelgeving waardoor projecten soms pas na 3 of 4 jaar gerealiseerd kunnen worden. Het is dus geen oplossing op korte termijn. De overheid zal hierin zelf een grotere faciliterende rol moeten spelen. Om ervoor te zorgen dat betaalbare woningen bij de juiste groep kopers terechtkomt, is daarnaast een subsidiemaatregel zoals wij in het verleden kenden (premie A, B) gekoppeld aan het inkomen zeker een overweging waard. Kortom, een bouwquotum alleen zal niet het gewenste effect hebben. Maatwerk is van essentieel belang.”