veilig-werken-op-daken-vastgoedactueel

Veilig werken op daken

Het zal u niet verbazen dat in de dakbedekkingsbranche veel op hoogte wordt gewerkt. Dat is dan ook de reden waarom iedereen die in deze branche werkt zich bewust moet zijn van de mogelijke gevaren. In dit artikel worden de belangrijkste aangelegenheden voor werkgevers, managers en medewerkers besproken, met betrekking tot het veilig uitvoeren van werkzaamheden op daken.

Wat zijn de risico's?

Voor medewerkers en managers zijn de belangrijkste gevarenzones bij het werken op daken:

  • De toegangswegen voor het betreden en verlaten van het dak.
  • Onbeschermde randen, bijvoorbeeld de rand van het dak waar een medewerker naar beneden kan vallen.
  • Zwakke oppervlakken waar een medewerker doorheen kan vallen.
  • Vallende voorwerpen die andere medewerkers of omstanders kunnen verwonden of doden.

In Nederland worden de algemene vereisten voor veilig werken op hoogte aangegeven in het Arbobesluit artikel 3.16 en 7.23. Deze richtlijnen leggen een zorgplicht op aan zowel medewerkers als managers over het voorkomen van valgevaar en het gebruik van veiligheidsproducten voor het werken op hoogte. Artikel 3.16 stelt dat werkgevers het werken op hoogte waar mogelijk moeten vermijden, maar als dergelijk werk niet te vermijden valt, moeten ze 'voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevergd' ervoor zorgen dat de werkplek veilig is, dat er een veilig systeem van werken van kracht is en dat alle medewerkers die op hoogte werken voldoende getraind en toegerust zijn om hun werk veilig uit te voeren. Werkzaamheden op hoogte moeten worden gepland, de risico's moeten worden geïnventariseerd door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het werk moet worden uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen.

Het risico verminderen

Bij het werken op hoogte zijn er verschillende manieren om het risico dat personen of voorwerpen naar beneden vallen te minimaliseren, en sommige principes zijn vooral relevant voor het werken op daken. Allereerst dient er gekeken te worden of het mogelijk is om collectieve valbeschermingsmaatregelen te nemen, zoals het plaatsen van leuningen, steigers en het gebruik van mobiele hoogwerkers (MEWP's). Als dergelijke maatregelen niet uitvoerbaar zijn, kunnen mogelijk vangnetten worden geplaatst om een val te breken.

Als het niet mogelijk is om op de werkplek collectieve valbescherming te installeren en/of als er aanvullende maatregelen nodig zijn, moet de aandacht worden gericht op gebruik van individuele valbescherming. De veiligste manier om op daken persoonlijke valbeschermingsmiddelen te gebruiken, is om een gebiedsbeperkend systeem (bijvoorbeeld een reddingslijn en een harnas) te verankeren aan een geschikt ankerpunt. Bij gebiedsbeperking moet het voor de gebruiker onmogelijk zijn om in een valstopsituatie terecht te komen. Dit moet echter correct worden uitgevoerd met de juiste uitrusting. 3M™ Fall Protection biedt een scala aan hoogwaardige persoonlijke valbeschermingsuitrustingen waarmee medewerkers veilig kunnen werken op hoogte. Hierbij kan gedacht worden aan permanente horizontale of verticale systemen, tijdelijke systemen met ankerpunten, harnassen, vallijnen en systemen voor gebiedsbeperking.
Vallend gereedschap is ook een risico bij werkzaamheden op daken, dat kan worden verminderd door gebruik van uitrusting die speciaal voor dit doel is ontworpen, zoals het 3M Python assortiment met betrekking tot valbescherming van gereedschap.

Training is belangrijk

Kwalitatief goede en passende training is een essentieel onderdeel van veilig werken op hoogte, een onderdeel dat helaas vaak over het hoofd wordt gezien. Artikel 8 van de Arbowet stelt dat werknemers aantoonbaar competent moeten zijn in de werkzaamheden die zij uitvoeren, en dus de kennis, vaardigheden en ervaring moeten hebben om veilig op hoogte te werken. Om dit te bereiken dient de werkgever de werknemers training te laten volgen die betrekking heeft op werken op hoogte. In hoeverre iemand competent wordt geacht, varieert afhankelijk van de duur en complexiteit van het betreffende werk. Gelukkig zijn er specifieke trainingen beschikbaar, afgestemd om veilig te kunnen werken op daken. 3M Fall Protection biedt twee type trainingen aan over veilig werken op daken in het trainingscentrum in Zwijndrecht (België).

Meer informatie over deze trainingen en andere cursussen vindt u hier.

Ter afsluiting:
Werken op hoogte is een onvermijdelijk aspect in dakbedekking. Mensen die op daken werken, moeten worden beschermd tegen de risico's die dat met zich brengt. Werkgevers moeten hun medewerkers beschermen door de risico's te inventariseren en een zorgvuldige planning en voorbereiding met behulp van passende valbeschermingsmethoden. De zorgplicht van de manager houdt in dat de manager verzekert dat medewerkers competent zijn om het hun opgedragen werk uit te voeren of onder toezicht te staan van iemand die competent is. De beste manier om dit te waarborgen is om kwalitatief goede en relevante training te bieden. Zolang men zich houdt aan deze punten, kan werken op daken een veilige en lonende ervaring zijn voor allen die daarbij betrokken zijn.

Meer informatie over veilig werken op daken vindt u hier.