Verschuivingen huurmarkt

In het vastgoedlandschap is sinds de economische crisis veel veranderd; deze veranderingen hebben ook grote invloed gehad op de markt en beschikbaarheid van huurwoningen. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen én actuele ontwikkelingen in de markt voor de verhuurmakelaar?

Wet- en regelgeving

Het complex van huurwetgeving heeft als gevolg van de maatschappelijke en economische veranderingen de nodige wijzigingen ondergaan. Zo is de verhuur van woningen op basis van de Leegstandwet steeds meer een praktisch handvat voor de verhuurpraktijk geworden. Daarnaast bieden de nieuw toegevoegde bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, mogelijkheden om woningen tijdelijk te kunnen verhuren. Deze regels maken het mogelijk om eenvoudiger voor een bepaalde periode een woning te verhuren, zonder dat direct sprake is van huurbescherming voor de huurder. 

Ontwikkelingen

De verhouding tussen nieuwbouw en renovatie is een proces dat steeds in beweging is. Datzelfde geldt voor de verhouding tussen koop en huur. Voor starters, alleenstaanden en modale inkomens is het verkrijgen van een hypotheek op dit moment een lastige zaak. De gewijzigde en aangescherpte hypotheekregels hebben een verhoogde druk op de (betaalbare) huurmarkt met zich mee gebracht.

Door deze ontwikkelingen is renovatie van bestaande bouw toegenomen en herbestemming en hergebruik van bestaand vastgoed wordt steeds actueler. De vraag naar huurwoningen in het midden- en hogere segment zal, naar verwachting, de komende jaren niet dalen. Door herbestemming en hergebruik van vastgoed wordt concreet invulling gegeven aan het nijpende tekort in de huursector. 

Daarnaast ligt er steeds meer nadruk op het klimaat en milieu, waardoor zowel verhuurders als huurders zich meer bewust worden van de kansen en mogelijkheden om ook een huurwoning energiezuinig te laten zijn.

Gevolgen voor de makelaar/taxateur

De druk op de woningmarkt is toegenomen als gevolg van strengere hypotheekregels en maatschappelijke ontwikkelingen. De variëteit in verhuurde woningen neemt toe als gevolg van het herbestemmen en renoveren. Duurzaamheid zorgt voor nieuwe vormen van energievoorziening, welke gepaard gaan met andere vormen van investeren en ook andere vormen van de financiële exploitatie van huurwoningen. 

De vraag vanuit de markt vereist dat de verhuurmakelaar steeds beter weet welke woonvormen aansluit bij de verschillende doelgroepen, bij investeringsvormen en bij de verhuurmogelijkheden. Kortom: het vak van verhuurmakelaar wordt steeds complexer en dat maakt het vak ook steeds interessanter.

Dit artikel is een product van Acadamie voor Vastgoed, online themapartner van Vastgoed.