Rotterdam

Zuid-Holland pakt regie om regionale woningvoorraad passender te maken

Als de verdeling van koop en (sociale) huur in de regio te ver uit balans is, dan gaat de provincie Zuid-Holland zelf een leidende woonvisie maken die die van de regio's overstijgt. Dit om de beschikbaarheid van 'een passende woning voor iedereen' mogelijk te maken.

Om de woningbouwontwikkeling per Zuid-Hollandse regio te kunnen volgen, moeten regio’s periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. ''Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen - zowel koop als huur - in de provincie nog in evenwicht zijn,'' legt André Lammers van de provincie Zuid-Holland uit. ''Zo betekent een sloopprogramma op de ene plek, dat dit op de andere plek wel gecompenseerd moet worden. Rotterdam, dat (al) een zeer sterk aandeel sociale woningbouw kent, wil bijvoorbeeld dat ook de omliggende gemeenten meehelpen door een (groter) aandeel op zich te nemen.''

Verdeling

De provincie gaat kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen, en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dit te ver uit balans zijn, dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma. ''De Staten en gedeputeerde hebben afgesproken dat dit middel als 'ultimum remedium' ingezet kan worden”, aldus Lammers. Deze zomer komen de nieuwste regionale woonvisies weer binnen en in het najaar volgt de controle en beoordeling. Mocht daartoe reden zijn, dan gaan we met de regio's eerst in gesprek. Maar we hopen dat dat niet nodig is.''

GS-brief

De afspraak tussen gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten werd zaterdag behandeld tijdens in de GS-brief 'Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies'. Hierin zetten GS uiteen welke bevoegdheden de provincie heeft om bij te sturen en zonodig in te grijpen als de woningvoorraad van gemeenten of regio’s niet meer voldoet.

Tekort een sociale woningbouw

Directe aanleiding om deze mogelijkheden tegen het licht te houden, waren zorgen bij enkele Statenfracties over het dreigend tekort aan sociale woningbouw in Zuid-Holland. GS erkennen dit en schrijven in hun brief dat ‘wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen, de druk op het middensegment toeneemt en dat realisatie van nieuwe woningen achterblijft’.

Financiële middelen

Gedeputeerde Bom-Lemstra wil ook zeker met andere partijen kijken - waaronder het Rijk - naar financiële middelen om investeringen voor de woningbouw mogelijk te maken. Om de ontwikkeling van het woningaanbod en bouwprogramma’s beter te kunnen beoordelen, gaat de provincie een monitoringsysteem opzetten, dat in de tweede helft van dit jaar operationeel moet zijn.