couple_young_house

Op de koopwoningmarkt zijn jonge huishoudens actiever dan ouderen. Hierdoor is het aantal transacties sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal jonge huishoudens. Dit schrijft de Rabobank in een themabericht.

Op de koopwoningmarkt zijn jonge huishoudens actiever dan ouderen. Hierdoor is het aantal transacties sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal jonge huishoudens. Dit schrijft de Rabobank in een themabericht.

Het aandeel 55+-huishoudens bedroeg per 1 januari 2016 44,6 procent van het totaal (3,4 miljoen huishoudens). En dat aandeel neemt de komende vijf jaar verder toe met 400 duizend huishoudens naar 47,2 procent (CBS). Ook het aantal huishoudens tussen de 25 en 35 jaar neemt verder toe. Deze leeftijdscategorie verhuist relatief veel en is daarom van oudsher erg belangrijk voor de ontwikkelingen op de woningmarkt. Naar verwachting komen er tot en met 2020 ongeveer 80 duizend huishoudens van 25 tot 35 jaar bij. Alle andere leeftijdsgroepen nemen in omvang af.

Dynamiek

Koopstarters en jongvolwassenen zorgen voor dynamiek op de koopwoningmarkt; in de leeftijdscategorieën tot 35 jaar is de kans dat een huishouden verhuist naar een koopwoning veel groter dan in de andere leeftijdscategorieën. Daarentegen is de kans dat een 55-plussers een huis koopt het laagst. Slechts 0,8 procent van de 55-plussers kocht in 2015 een woning tegen 6,1 procent van de 25-35-jarigen. Die kansen zijn niet stabiel in de tijd. In de crisisperiode (2008–2013) nam de koopbereidheid onder alle leeftijden af, maar dit neemt neemt sinds 2014 weer toe.

Koppositie

“Wij verwachten bijvoorbeeld dat de jongste leeftijdscategorie tot 25 jaar minder koopbereid zal zijn dan vroeger (dus meer huren of bij ouders blijven wonen). Dit is een gevolg van veranderende regelgeving.” Zij waren voorheen de groep met de hoogste verhuiskans naar een koopwoning. Sinds de crisis is deze kans evenwel fors gedaald. De 25–35-jarigen hebben in de afgelopen jaren de koppositie qua verhuisgeneigdheid overgenomen en zijn nu het meest actief op de koopwoningmarkt. Dit komt overeen met het beeld dat koopstarters ouder zijn geworden; hun verhuiskans naar een koopwoning zal de komende jaren toenemen, omdat die van de 25-minners afneemt.

 

  •     Nederland vergrijst snel, maar ook het aantal 25-35-jarige huishoudens neemt de komende vijf jaar toe
  •     In combinatie met het leeftijdsgebonden verhuisgedrag wordt de koopwoningmarkt vooral een markt van 25–35-jarigen
  •     Mogelijk worden 55-plussers de tweede groep op de koopwoningmarkt
  •     Op de hypotheekmarkt zorgen beide groepen als enige voor groei

Verhuisgedrag

Ook onder ouderen neemt de koopbereidheid toe. In 2008 kocht nog 0,6 procent van alle 55-plussers een woning, in 2015 was dat percentage gestegen naar 0,8. De oorzaak daarvan ligt volgens de Rabobank  vooral in het feit dat steeds meer 55-plussers in een koopwoning wonen waardoor het percentage gekochte woningen in deze leeftijdscategorie bij ongewijzigd verhuisgedrag automatisch toeneemt. Het hoeft echter geen automatisme te zijn dat het groeiende aandeel eigenaar-bewoners onder de 55-plussers ook leidt tot meer woningaankopen door deze groep. Zeker gezien de aandacht voor het verzilveren van overwaarden zouden vooral oudere eigenaar-bewoners binnen de leeftijdsgroep 55+ in de toekomst kunnen kiezen voor een verhuizing naar een huurwoning in plaats van naar een andere koopwoning. “Vooralsnog verwachten wij dat het hier gaat om een zeer beperkte groep.”

Bron: Rabobank